Tối ưu, dọn dẹp hệ thống

Tối ưu, dọn dẹp hệ thống