Taskbar

Cách thu nhỏ icon trên thanh trạng thái Taskbar win 7 XP

Cách thu nhỏ icon trên thanh trạng thái Taskbar win 7 XP

Cách làm trong suốt thanh Taskbar trên Windows 10 bằng TranslucentTB

Cách làm trong suốt thanh Taskbar trên Windows 10 bằng TranslucentTB

Thay đổi kích thước thanh Taskbar trên Windows 10

Thay đổi kích thước thanh Taskbar trên Windows 10

Thay đổi vị trí thanh Taskbar trên Windows

Thay đổi vị trí thanh Taskbar trên Windows

Thay đổi màu sắc, làm trong suốt Taskbar trên Windows 10

Thay đổi màu sắc, làm trong suốt Taskbar trên Windows 10

Ẩn, tắt biểu tượng, hiển thị icon trên Taskbar trong Windows 10

Ẩn, tắt biểu tượng, hiển thị icon trên Taskbar trong Windows 10

Cách ẩn hiện thanh Taskbar trên máy tính Windows

Cách ẩn hiện thanh Taskbar trên máy tính Windows